Verkoopsvoorwaarden
ENGLISHFRANCAISNEDERLANDS

NEDERLANDS

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

1. ALGEMEEN – TOEPASSINGSGEBIED
1.1. De algemene verkoopsvoorwaarden (“AVV”) van Solid International NV zijn van toepassing op alle orders en overeenkomsten met betrekking tot levering van goederen en/of diensten (“Goederen”) door Solid International (“Verkoper”). De voorwaarden van de klant zijn niet toepasselijk tenzij deze expliciet en schriftelijk werden aanvaard. Enkel deze AVV, samen met de bijzondere voorwaarden van de Verkoper vermeld in haar order confirmatie of in haar Pro Forma factuur (samen, “Order Confirmatie”) en de documenten die door verwijzing vervat zijn in de Order Confirmatie vormen de volledige overeenkomst tussen de klant en de Verkoper. Zij hebben voorrang op alle andere bepalingen en voorwaarden voorgesteld door de klant en op alle mondelinge of schriftelijke mededelingen die niet expliciet daarin zijn vervat.
1.2. Behoudens andersluidend beding worden documentatie, catalogen, prijslijsten en schattingen van de Verkoper enkel ter informatie opgestuurd. Zij zijn niet bindend en kunnen op gelijk welk ogenblik worden aangepast.
1.3. De ondertekening van de Order Confirmatie of haar uitvoering door de klant houden de aanvaarding in van de hierna vermelde contractuele bepalingen. De AVV zijn ook van toepassing op alle toekomstige transacties met de klant. De AVV in de Engelse taal hebben voorrang op de AVV van de Verkoper opgesteld in een andere taal.
2. Prijzen en betalingen
2.1. Alle prijzen worden bepaald op basis van de metingen en het gewicht van de Goederen op het vertrekpunt in de productieplaats van de Verkoper. Behoudens andersluidend expliciet beding worden de prijzen netto aangegeven en zal de klant alle belastingen en kosten voor transport, verzekering, verzending, stockage, behandeling, overligtijd e.d.m. dragen. Iedere verhoging van deze kosten die plaatsvindt na de datum van de Order Confirmatie zal uitsluitend door de klant worden gedragen. Protest tegen de facturen van de Verkoper dient uiterlijk binnen de 8 dagen na factuurdatum te gebeuren bij aangetekend schrijven.
2.2. De Verkoper behoudt zich het recht voor haar prijzen te verhogen na totstandkoming van het contract in geval van verhoging van haar kosten, ondermeer (maar niet uitsluitend) ten gevolge van loonkostverhogingen, verhoging van de productprijs of transportkost, of fluctuaties in de wisselkoers. Deze aanvullende kosten zullen op eerste verzoek van de klant worden aangetoond.
2.3. Betalingen zullen netto cash gebeuren te Izegem (België), zonder enig disconto, binnen de 30 dagen na factuurdatum (tenzij anders bepaald in de Order Confirmatie). Bij laattijdige betaling zal de klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verwijlintrest a rato van 12% per jaar verschuldigd zijn vanaf de factuurdatum, onverminderd de overige rechten van de Verkoper, en zal de Verkoper bovendien recht hebben op een forfaitaire schadevergoeding ten bedrage van 12% van het verschuldigde bedrag (met een minimum van 150 EUR en een maximum van 3.750 EUR), onverminderd haar recht de reële schade te verhalen. Alle facturen, zelfs diegene die nog niet zijn vervallen, zullen onmiddellijk verschuldigd en opeisbaar worden bij laattijdige betaling. De Verkoper heeft het recht om de schulden van de klant te compenseren, zelfs bij niet verbonden vorderingen, en/of betalingen aan te wenden voor (andere) facturen die reeds langer dan 30 dagen verschuldigd zijn, met inbegrip van de verwijlintresten en kosten verbonden aan die facturen.
2.4. Bij laattijdige betaling of bij laattijdige uitvoering van enige verplichting in hoofde van de klant, uit welkdanige overeenkomst, heeft de Verkoper het recht iedere lopende overeenkomst te beëindigen, zelfs indien het reeds gedeeltelijk werd uitgevoerd, of de verdere uitvoering ervan op te schorten.
2.5. De klant is enkel gerechtigd betalingen op te schorten of compensatie uit te voeren indien de tegenvordering met betrekking tot het respectievelijke contract werd beslecht door een rechtbank of niet wordt betwist door de Verkoper.
3. Conformiteit, Leveringen en Leveringstermijnen
3.1. Behoudens andersluidende bepaling in de Order Confirmatie worden de Goederen verkocht ex Works (“Levering”). De klant moet tijdig, zodat de Verkoper kan zorg dragen voor de verzending, alle gepaste informatie bezorgen aan de Verkoper, zoals o.m. (a) markerings- en verzendingsinstructies, en (b) importcertificaten, de documenten vereist om overheidstoelatingen te verkrijgen. Wanneer de Verkoper één van de vereiste instructies, documenten of bevestigingen niet ontvangt of (volgens de Verkoper) de verkrijging ervan een onredelijke kost of vertraging zou veroorzaken, kan de Verkoper, naar eigen goeddunken en onverminderd haar overige rechten, de verzending uitstellen en/of het contract verbreken.
3.2. Wanneer de klant in gebreke blijft de Goederen in ontvangst te nemen, kan de Verkoper de Goederen stockeren op risico en kosten van de klant nadat de klant werd verwittigd van hun beschikbaarheid, en de Goederen factureren alsof zij geleverd werden. De Verkoper is dan ook gerechtigd zonder enig verder bericht de Goederen opnieuw te verkopen en schadevergoeding te vorderen.
3.3. De leveringstermijnen van de Verkoper zijn niet bindend, en de klant kan geen aanspraak maken op enige vergoeding in geval van vertraging bij levering. De klant kan in geval van vertraging bij levering enkel de betreffende koop van Goederen verbreken indien deze Goederen nog niet in productie zijn én nadat de Verkoper in gebreke werd gesteld en hem een redelijke termijn werd gegund om alsnog te leveren. Indien een leveringstermijn toch bindend zou zijn, dan is de aansprakelijkheid van de Verkoper beperkt tot 5% van het factuurbedrag van de laattijdige levering (behalve bij opzet of grove nalatigheid). De Verkoper zal worden bevrijd van zijn leveringsverplichting en die verplichting zal worden opgeschort gedurende een redelijke termijn in functie van de omstandigheden wanneer de leveringsverplichting onmogelijk is door overmacht, zoals (maar niet beperkt tot) laattijdige levering van goederen aan de Verkoper.
3.4. De Verkoper behoudt zich het recht voor te leveren in gedeelten en deze gedeeltelijke leveringen afzonderlijk te factureren.
4. Controle van de Goederen
Bij Levering van de Goederen moet de klant de Goederen volledig nazien en hun verpakking, gewicht en hoeveel zoals vermeld op de factuur controleren. Iedere zichtbare schade aan de verpakking van de Goederen of aan de Goederen zelf, of elk tekort in de hoeveelheid moet worden genoteerd en onmiddellijk schriftelijk kenbaar gemaakt worden aan de Verkoper bij fax of e-mail met digitale handtekening. De Goederen worden van rechtswege als aanvaard beschouwd bij de Levering indien de klant geen schriftelijke bemerkingen maakt binnen een vervaltermijn van 15 dagen na Levering, alsook wanneer de Goederen verder zijn verwerkt. Iedere vordering m.b.t. een gebrek, een onvolkomenheid en/of een tekort in hoeveelheid van de Goederen na deze periode vervalt.5. Eigendomsvoorbehoud
De geleverde Goederen blijven eigendom van de Verkoper totdat alle vorderingen voortvloeiende uit de handelsrelatie tussen de Verkoper en de koper zijn voldaan. De klant is verplicht om de geleverde Goederen met de nodige zorg te behandelen en zal de gepaste verzekering tegen brand, water en diefstal voorzien op zijn eigen kosten.6. Aansprakelijkheid
6.1. De Verkoper kan niet aansprakelijk gesteld worden voor directe of indirecte schade veroorzaakt door transport, stockering of gebruik van de Goederen in strijd met de richtlijnen of met de veiligheidsaanwijzingen.
6.2. Verborgen gebreken moeten onmiddellijk na ontdekking ervan schriftelijk kenbaar gemaakt worden aan de Verkoper, en ten laatste 30 dagen na de Levering. Na deze periode, gedurende welke de klant de Goederen grondig moet inspecteren, zal elke vordering wegens verborgen gebreken vervallen zijn.
6.3. Indien de Goederen gebrekkig zijn en onder garantie van de Verkoper vallen, is de Verkoper verplicht, naar eigen goeddunken, om hetzij (i) de Goederen te vervangen, hetzij (ii) de prijs te verminderen, hetzij (iii) het betreffende contract te ontbinden en de Goederen terug te nemen.
6.4. De Verkoper kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enig behandelingsverlies, productieverlies, inkomstenverlies en/of enig incidenteel, gevolg- of bijzondere verlies of schade die de klant of een derde direct of indirect lijdt. Enige verplichting tot schadevergoeding zal beperkt zijn tot voorzienbare schade, en zal nooit het gefactureerde bedrag van de Goederen met betrekking tot dewelke de Verkoper in gebreke is, overschrijden. Het is de verantwoordelijkheid van de Koper om de conforme Goederen van de niet-conforme Goederen te scheiden.7. Beëindiging
7.1. In geval van substantiële wanprestatie (b.v. laattijdige betaling) of in geval van wettige reden, zal de Verkoper gerechtigd zijn om, met schriftelijk bericht en onverminderd haar overige rechten, alle of een deel van de contracten of orders (geheel of gedeeltelijk) te verbreken zonder enige verdere aansprakelijkheid of verplichting. De Verkoper is eveneens gerechtigd elk contract of order te verbreken, met onmiddellijke ingang en zonder enige verdere verplichting of aansprakelijkheid, wanneer de Verkoper goede redenen heeft om te geloven dat de klant niet normaal al zijn verplichtingen zal kunnen uitvoeren.
7.2. De Verkoper zal dan gerechtigd zijn op een forfaitaire schadevergoeding ten bedrage van 30% van de totale waarde van de verbroken contracten of orders, onverminderd haar recht om de reële schade te verhalen. De Verkoper zal bevrijd zijn van enige exclusiviteitsverplichting ten aanzien van de klant.8. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken
8.1. Het Belgisch recht, met inbegrip van het Verdrag van de VN van 11 april 1980 inzake Internationale Koopovereenkomsten betreffende de roerende zaken, maar met uitsluiting van de international privaatrechtelijke regels, is exclusief van toepassing op ieder contract en order.
8.2. De rechtbanken van Kortrijk zijn exclusief bevoegd om kennis te nemen van enig geschil omtrent een order of contract. De Verkoper behoudt zich evenwel het recht voor het geschil te onderwerpen aan de rechtbanken van het land waar de klant gevestigd is.

FRANCAIS

1. GENERAL – APPLICATION
1.1. Les conditions générales de vente (‘CGV’) de Solid International SA (‘Vendeur’) sont applicables à toutes les commandes et contrats concernant la livraison de biens et/ou services (‘Produits’). Les conditions du client ne sont pas applicables sauf acceptation explicite et écrite par le Vendeur. Le contrat complet entre le client et le Vendeur sera formé par ces CGV avec les conditions spéciales du Vendeur mentionnés dans la confirmation de commande ou dans la facture Pro Forma (ensembles ‘Confirmation de Commande’) et les documents qui sont compris dans la Confirmation de Commande par référence. Ces documents prévalent toutes autres stipulations et conditions proposés par le client et toutes informations orales ou écrites qui ne sont pas explicitement compris dans ces documents. 1.2. Sauf stipulation contraire, la documentation, les catalogues, les listes de prix et estimations du Vendeur ne sont donnés que par titre informatif et ne sont pas impératifs. Le Vendeur peut les changer à chaque instant.
1.3. La signature de la Confirmation de Commande ou son exécution par le client impliquent l’acceptation des stipulations contractuelles mentionnées ci-dessous. Les CGV sont aussi applicables à toutes transactions futures avec le client. Les CGV en anglais prévalent les CGV dans une autre langue. 2. PRIX ET PAIEMENTS
2.1. Tous prix sont fixés sur base des mesures et le poids des Produits au point de départ dans les lieux de production du Vendeur. Sauf stipulation explicite et contraire, les prix indiqués sont des prix nets, et le client portera tous les impôts et frais de transport, assurance, expédition, stockage, traitement, surestaries etc. Chaque augmentation de ces frais qui aurait lieu après la date de la Confirmation de Commande sera exclusivement porté par le client. La protestation des factures du Vendeur doit se passer par lettre recommandée dans les 8 jours suivant la date de facture.
2.2. Le Vendeur se réserve le droit d’augmenter ses prix après la réalisation du contrat dans le cas d’augmentation de ses frais, entre autres (mais non exclusivement) suite à des augmentations de salaires, augmentation du prix de production ou de transport, ou des fluctuations dans les cours. Ces frais supplémentaires seront prouvés à la demande du client.
2.3. Les paiements s’effectueront cash à Izegem (Belgique), sans aucune réduction, dans les 30 jours après la date de facture (sauf stipulation contraire dans la Confirmation de Commande). En cas de paiement tardif le client sera redevable de plein droit et sans mise en demeure d’un intérêt de retard de 12% par an à partir de la date de facture, nonobstant les autres droits du Vendeur. En plus, le client sera redevable d’une indemnisation forfaitaire de 12% du montant dû, avec un minimum de 150 EUR et un maximum de 3.750 EUR, nonobstant le droit du Vendeur de réclamer son préjudice réel. Toutes factures, même celles qui ne sont pas encore échues, seront immédiatement redevables et exigibles en cas de paiement tardif. Le Vendeur a le droit de compenser les dettes du client, même en cas de créances non-liées, et/ou utiliser les paiements pour d’autres factures qui sont échues depuis plus que 30 jours, y compris les intérêts et frais liés à ces factures. 2.4. En cas de paiement tardif ou en cas d’exécution tardive de n’importe quelle obligation du client, de n’importe quel contrat, le Vendeur a le droit de terminer tout contrat, même s’il a déjà partiellement été exécuté, ou de surseoir l’exécution.
2.5. Le client ne peut surseoir les paiements ou compenser que si sa demande reconventionnelle concernant le contrat respectif a été jugé par un tribunal ou si cette demande n’est pas contestée par le Vendeur.3. CONFORMITE, LIVRAISONS ET DELAIS DE LIVRAISON
3.1. Sauf stipulation contraire dans la Confirmation de Commande, les Produits sont vendus ex works (‘Livraison’). Le client doit à temps, afin que le Vendeur puisse s’occuper de l’expédition, fournir toute information utile au Vendeur, entre autres (a) les instructions de marquage et (b) les certificats d’importation, les documents nécessaires pour recevoir les autorisations de l’administration. Si le Vendeur ne reçoit pas une des instructions, documents ou confirmations nécessaires, ou (d’après le Vendeur) la réception constituerait un coût ou un retard déraisonnable, le Vendeur peut remettre l’expédition et/ou résilier le contrat, unilatéralement et nonobstant ses autres droits.
3.2. Si le client reste en demeure à accepter les Produits, le Vendeur peut stocker les Produits au risque et aux dépens du client, après que le client a été informé de la disponibilité des Produits, et facturer les Produits comme s’ils avaient été livrés. A ce moment, le Vendeur a le droit de revendre les Produits, sans informer le client, et de réclamer une indemnisation.
3.3. Les délais de livraison du Vendeur ne sont qu’indicatifs, et le client n’a pas droit à une indemnisation en cas de retard dans la livraison. En cas de retard de livraison, le client ne peut résilier la vente que si les Produits ne sont pas encore en production et après une mise en demeure du Vendeur, dans laquelle on lui avait donné un temps raisonnable pour effectuer la livraison. Si néanmoins un délai de livraison serait impératif, la responsabilité du Vendeur est limitée à 5 % du montant de la facture de la livraison tardive (sauf en cas de dol ou de négligence grave). Le Vendeur sera libéré de son obligation de livrer et il y aura un sursis de livraison pendant un délai raisonnable en fonction des circonstances si l’obligation de livrer est devenue impossible suite à la force majeure, comme (mais pas limité à) la livraison tardive des Produits au Vendeur.
3.4. Le Vendeur se réserve le droit d’effectuer des livraisons partielles et de facturer ces livraisons séparément. 4. CONTROLE DES PRODUITS
A la Livraison des Produits le client doit vérifier les Produits complètement, et contrôler leur emballage, poids et quantité mentionnée sur la facture. Chaque vice visible à l’emballage ou aux Produits mêmes, ou chaque manque dans la quantité doit être noté et immédiatement signalé par écrit au Vendeur par téléfax ou par mail avec signature digitale. Les Produits seront considérés de plein droit comme acceptés à la livraison si le client ne fait pas de remarques dans un délai de péremption de 15 jours après Livraison ou si les Produits ont été traités. Chaque créance concernant un défaut, une défectuosité ou un manque dans la quantité de Produits livrés sera périmé après ce délai. 5. RESERVES DE PROPRIETE
Les Produits livrés resteront la propriété du Vendeur jusqu’à ce que toutes les créances qui résultent de la relation commerciale entre le Vendeur et le client seront honorées. Le client est obligé de traiter les Produits livrés avec soins et se chargera, à ses frais, de l’assurance appropriée contre incendie, eau et vol.6. RESPONSABILITE
6.1. Le Vendeur ne sera pas responsable pour le dommage directe ou indirecte causé par le transport, stockage ou utilisation des Produits contrairement aux prescriptions ou les directives de sécurité.
6.2. Les vices cachés doivent être signalés au Vendeur par écrit, immédiatement après la découverte, au plus tard 30 jours après la Livraison. Après cette période, pendant laquelle le client doit profondément inspecter les Produits, toute créance pour vices cachés sera échue.
6.3. Si les Produits sont défectueux en sous garantie du Vendeur, le Vendeur est obligé, à son choix, soit (i) de remplacer les Produits, soit (ii) de diminuer le prix, soit (iii) de résilier le contrat et de reprendre les Produits.
6.4. Le Vendeur ne sera pas responsable pour une perte de traitement, perte de production, perte de revenus et/ou n’importe quel dommage occasionnel, consécutif ou exceptionnel, ou pour le dommage directe ou indirecte souffert par le client ou un tiers. Une obligation d’indemnisation sera limitée au dommage prévisible, en ne dépassera jamais le montant facturé de Produits pour lesquels le Vendeur reste en demeure. L’obligation de séparer les Produits conformes des Produits non-conformes est une obligation du client. 7. CESSATION
7.1. En cas d’inexécution substantielle du contrat, (par exemple paiement tardif) ou en cas de motif légal, le Vendeur aura le droit de résilier l’intégralité ou une partie des contrats ou des commandes, par écrit et nonobstant ses autres droits. Le Vendeur a aussi droit à résilier chaque contrat ou commande, à effet immédiat, sans aucune obligation dans le futur et sans aucune responsabilité, si le Vendeur a de bonnes raisons pour croire que le client ne pourra pas honorer toutes ses obligations de façon normale.
7.2. Le Vendeur aura dès lors droit à une indemnisation forfaitaire de 30% de la valeur totale des contrats ou commandes résiliés, nonobstant son droit de réclamer le dommage réel. Le Vendeur sera libéré de n’importe quelle obligation d’exclusivité envers le client. 8. DROIT APPLICABLE ET TRIBUNAUX COMPETENTS
8.1. Le droit belge, y compris le Traité de l’ONU du 11 avril 1980 sur les contrats de vente internationale de marchandises, mais à l’exclusion des règles de droit international privé, sera exclusivement applicable à chaque commande ou contrat.
8.2. Les tribunaux de Courtrai sont exclusivement compétents à juger toute contestation qui pourrait résulter d’un contrat ou d’une commande. Le Vendeur se réserve néanmoins le droit de soumettre un cas litigieux aux tribunaux du pays dans lequel le client réside.
English version is available on demand and is at perusal at the registered office and on www.solidintl.com/english/salesconditions.pdf

ENGLISH

GENERAL SALES CONDITIONS

1. General – Scope of application
1.1. The General Sales Conditions (“GSC”) of Solid International NV shall apply to all offers and agreements which concern the supply and delivery of goods and/or services (“Goods”) by Solid International (“Seller”). Customer terms will not be accepted unless they have been explicitly agreed upon in writing. These GSC, together with the Seller’s specific conditions contained in its order confirmation or in its Pro Forma Invoice (both, “Order Confirmation”) and only such other documents, as are specifically incorporated in the Order Confirmation by reference, constitute the entire agreement between the customer and the Seller, and supersede, in their entirety, any other terms and conditions proposed by the customer and any oral or written communications that are not explicitly incorporated herein.
1.2. In the absence of a clause to the contrary, documentation, catalogues, price lists and estimates of the Seller are sent for information purpose only and can not be considered as binding. They can be modified at anytime.
1.3. The customer’s signature of the Order Confirmation or its execution by the customer shall constitute the customer’s acceptance of the contractual terms defined herein. The GSC shall also apply to all future transactions with the customer. The GSC in English language shall prevail on Seller’s GSC in any other language.2. Prices and Payment
2.1. All prices are calculated on the basis of the Goods as measured and weighed at the departure point in the Seller’s plant of production. Except as may be otherwise expressly provided in an Order Confirmation, prices are net cash, and the customer shall pay all taxes and charges for transportation, insurance, shipping, storage, handling, demurrage and similar items. Any increase in any such charges that becomes effective after the date of Order Confirmation shall be borne exclusively by the customer. Protest against the Seller’s invoices must be entered by registered mail within 8 days of the invoice date.
2.2. The Seller reserves the right to increase its prices after the execution of a contract in the event of increase of its costs, in particular (but not exclusively) due to salary increases, increase of product prices or of transport costs, or currency fluctuations. These additional costs will be documented upon the customer’s request. 2.3. Invoice payments shall be made net cash at Izegem (Belgium), without any deductions, within 30 days of the invoice date (unless otherwise specified in the Order Confirmation). If the customer fails to pay on the due date, the customer shall be obligated to pay, ipso jure and without prior notification, interest at 12% per annum beginning from the invoice date, without prejudice to any other rights of the Seller, and the Seller shall furthermore have the right to a fixed lump sum for damage equal to 12% of the total overdue amount (with a minimum of 150 EUR and a maximum of 3.750 EUR), notwithstanding its right to claim indemnification for any and all damage. All invoices, even those which have not yet matured, shall immediately become due should the customer default on its payments. The Seller shall have the right to compensate the customer’s debts, even if such claims are not related, and/or to use payments for the settlement of any of the invoices which have been outstanding longer than 30 days plus any interest on arrears and costs accrued thereon.
2.4. In case of any delay in the payment or in the execution of any obligation entered into by the customer, under any contract, the Seller shall have the right to cancel any open contract, even if it has already partially performed, or to retain that portion of any contract which it has not yet performed.
2.5. The customer is only permitted to withhold payment or set off payments if its counterclaim in respect of the respective contract is settled by a court or has not been disputed by the Seller.3. Conformity, Deliveries and Delivery Times
3.1. Unless otherwise agreed in the Order Confirmation, the Goods are sold ex works (“Delivery”). The customer shall be responsible to supply to the Seller, sufficiently in advance in order to enable the Seller to make the necessary shipping arrangements, all appropriate information including notably (a) marking and shipping instructions and (b) import certificates, documents required to obtain necessary government licenses. If any such instructions, documents or confirmations are not so received or would (in Seller’s sole judgment) require unreasonable expense or delay on its part, then the Seller may, at its sole discretion and without prejudice as to any other remedies, delay the time of shipment and/or cancel the said contract.
3.2. Should the customer fail to take delivery of the Goods, the Seller may store them at the customer’s risks and expenses and, following a notification of their availability, invoice them as having been delivered. In any event, the Seller remains entitled, without any special notice, to resell the Goods and to claim for applicable damages.
3.3. Delivery times of the Seller shall not be regarded as binding, and delays in delivery shall not entitle the customer to claim damages resulting from any delay. Delays in delivery shall only entitle the customer to cancel the concerned purchase agreement of the Goods not yet in the process of manufacture and only after having granted the Seller a reasonable grace period in order to remedy said delay and only after having sent the Seller a formal notice of default. Should any delivery time though be legally binding, then the Seller’s liability shall be limited to an amount of 5% of the invoiced delivery in delay (unless in case of willful or gross negligence). The Seller shall be excused from the performance of its delivery obligation and such obligation shall be extended by a period reasonable under the circumstances if the performance thereof is prevented by force majeure, such as (but not including) late delivery of goods to the Seller.
3.4. The Seller reserves the right to deliver in installments and to invoice such installments separately.4. Inspection of goods
Upon Delivery of Goods, the customer shall carry out a complete inspection of the Goods in order to check their packaging, weight and quantities as stated in the invoices. Any apparent damage to the packaging of the Goods or to the Goods themselves, or any shortage of the quantities shall be noted and communicated promptly to the Seller in writing by fax or legally signed e-mail. The Goods shall be considered automatically accepted upon Delivery if the customer fails to make any comments in writing in respect thereof not later than 15 days after their Delivery and in any case before the Goods undergo any further processing. Any claim in respect of any defect, deficiency and/or shortage in quantity of the Goods after this period shall be statute-barred.5. Retention of title
The delivered Goods remain the property of the Seller until any and all receivables resulting from the business relations between the Seller and the customer have been settled. The customer is required to handle delivered Goods with due care and shall provide for appropriate insurance at his own expense against damages caused by fire, water and theft.6. Liability
6.1. The customer cannot invoke the liability of the Seller for the indemnification of direct and/or indirect damages which are caused by a transportation, storage or use of the Goods contrary to the specifications or to the material safety data sheets of the Goods.
6.2. Undetectable defects at Delivery must be notified in writing to the Seller immediately upon discovery, but, in any event, no later than 30 days after Delivery. After this period, during which the customer must thoroughly inspect the Goods, any claim in respect of such defects shall be statute-barred.
6.3. Should the Goods be defective and under the Seller’s warranty, the Seller shall be obliged, at its sole discretion, either (i) to replace such Goods, or (ii) to reduce the product price or (iii) to cancel the said contract and take back the Goods.
6.4. In any event the Seller shall not be liable for any loss of processing, loss of production, loss of revenue and/or any incidental or consequential or special loss or damage directly or indirectly sustained by the customer or by any other person whatsoever. Any obligation for damages shall be limited to foreseeable damages only, however, not to exceed the invoiced value of the Goods in respect of which the Seller is in default. It is the customer’s responsibility to separate the Goods in default from the Goods conform the contract.
7. Termination
7.1. In case of a material breach (e.g. delay in payment) or for any true and just cause, the Seller shall be entitled, by written notice sent to the customer and without prejudice to any other remedy, to terminate all or part of the contracts or orders (in whole or in part) without any further liability or obligation. The Seller is entitled to terminate any contract or order with immediate effect without any further obligation or liability if the Seller has good reasons to believe that the customer will be unable to normally execute its full obligations.
7.2. The Seller shall then be entitled to a fixed lump sum for damage equal to 30% of the total value of the dissolved contract(s) or order(s), notwithstanding its right to recover from the customer any and all damage resulting from such termination. The Seller shall further be free from any existing exclusivity undertakings vis-à-vis the customer.8. Jurisdiction and applicable law
8.1. Any contract and order shall be governed by and construed exclusively in accordance with the laws of Belgium, including the UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods of 1980, if applicable, but excluding the conflict of law rules.
8.2. Any and all disputes arising in connection with an order or contract shall be exclusively settled by the competent Courts of Kortrijk. However, the Seller reserves the exclusive right to bring any dispute involving the customer before the Courts of customer’s jurisdiction of incorporation.