VIDEOPDF DOWNLOAD

Lees deze instructies volledig alvorens van start te  gaan:

 

Deurelementen: Controleer  of je beschikt over een glasdeur, een deurkast, deur1ijsten, 2 schamieren en  een deurkruk. Deze glasdeuren zijn omkeerbaar. Dit wil zeggen dat ze zowel  rechts- als linksdraaiend kunnen worden geïnstalleerd. Hier zijn de  scharnieren, de deurkruk, de deurkast alsook het deurblad op afgestemd.

Let op: De Smart glasdeur  kan ook direct worden geïnstalleerd in een deuropening zonder deurkast.. Als  je liever dit soort installatie verkiest, heb je natuurlijk geen kozijnen en  architraven nodig. De deuropening moet wel worden aangepast aan de  beschikbare deurmaten. Veiligheidsglas kan niet worden bijgesneden. Voor dit soort installatie moet je ervoor zorgen dat jouw deuropening 10 mm breder en  hoger is dan de beschikbare deurmaten en dat jouw muren perfect zijn  uitgepleisterd.

Gereedschappen: Verder dien je ook montagelijm, een kitpistool, PU montageschuim (250 ml per deur),  schilder tape, een rolmeter, een waterpas, een aantal spieën, een cirkelzaag  met langsgelelder of handzaag, een cuttermes, een schroefboormachine en een  potlood bij de hand te hebben.

Voorbereidingen: Controleer  of de muuropening +/-7 cm breder en 4 tot 6 cm hoger is dan het deurblad. Dit  hangt af van de breedte van de gekozen architraven. De opening tussen jouw  deurkast en de muur wordt immers door jouw architraven overbrugd.

Controleer ook of de door je gekozen deurkast breed  genoeg is voor de dikte van jouw muren. Dit doet je door de dikte van jouw muren  boven, midden en onderaan te meten. De breedte van jouw deurkast moet gelijk  zijn aan de hoogst gemeten waarde. Deze hoogst gemeten waarde is tevens de  maat waarop je jouw deurkast dient op af te stemmen. (breedte deurkast)

Kies de draairichting en positie van jouw glasdeur  Opendraaiend links of rechts? Wanneer je een matte Smart glazen deur of een  Smart Glazen deur met design hebt geselecteerd, is het ook belangrijk om te beslissen aan welke kant je de matte kant of het design verkiest. Beide kanten  hebben een iets ander gevoel (de ene kant is mat, de andere kant blijft  onbewerkt veiligheidsglas) Het kan allemaal met deze omkeerbare Smart deur.   

 

Plaatsing van een glasdeur in 3 stappen: 

 

Stap 1: voorbereiding van deurkast & deurblad

1.1 Zaag de deurkast (links, rechts & kopstuk) op  breedte. (zie boven, breedte deurkast)  

1.2 Zaag het kopstuk van de deurkast op maat. Breedte  deur + 10 mm + 2x dikte deurkast. Indien jouw deurblad 830 mm is en jouw deurkast  een dikte heeft van 18 mm dan dien je het kopstuk op 876 mm af te korten.

  

Stap 2: Montage en plaatsing deurkast

2.1 Bevestig het kopstuk met 4 schroeven kops op de lange  benen van de kast  

2.2 Versterk het deur frame met latten. Je kunt afval, geproduceerd  na het zagen van jouw kozijnbreedte hiervoor eventueel gebruiken, om zo het  frame meer stevigheid te geven. 

2.3 Plaats het kader met behulp van een dun houtje zeker  één millimeter van de grond om contact met water zo klein mogelijk te maken.  Zorg er tevens voor dat de verticale benen van de deurkast even hoog staan  (loodrecht). 

2.4 Plaats het kader voorlopig vast in de deuropening  met behulp van spietjes links en rechts boven.  

2.5 Plaats de schamierkant van de deurkast vlak met de  muur alsook waterpas door middel van spietjes ter hoogte van de scharnieren. 

2.6 Voor het definitief vast zetten van de deurkast  kunnen we op twee manieren te werk gaan:

  

Optie 1: Zet de deurkast definitief vast met PU  montageschuim: Spuit een beperkte hoeveelheid montageschuim tussen de muur en  de deurkast. Opgepast, Pu montageschuim zet zeer sterk uit, gebruik dus niet  teveel.  

Optie 2: Zet de deurkast vast met afstandsschroeven  (advies bij zware deuren). Boor gaten in het frame ter hoogte van de  schamieren, doorheen de deurkast en in de muur. Natuurlijk moet je de positie  van de scharnieren eerst bepalen op het frame. Schroef de afstandsschroeven  met plug vast om de deurkast vast te zetten. Spuit een beperkte hoeveelheid  montageschuim tussen de muur en de deurkast.

 

2.7 Uithardingstijd +/- 60 min. Verwijder het  overtollige montageschuim met een cuttermes. Let op: vul de naden slechts  voor de helft op. Het schuim zet bij uitharding nog uit.

 

Stap 3: Definitieve afwerking glasdeur

3.1 Pas de deur1ijsten aan, aan de lengte en breedte van  jouw deurkast Al naar gelang de gekozen deurlijsten kan het noodzakelijk zijn  de lijsten nog in verstek te zagen.

3.2 Breng montagelijm aan op de buitenste kant van de deurkast.  Plaats de architraven. Hou de omlijstingen op hun plaats met schilder tape  tot de hechting heeft plaats gevonden (+/-25 min.). Positioneer deze lijsten  1 mm boven de grond om beschadiging door opstijgend vocht te voorkomen.

3.3 Bevestig de scharnieren op het glazen deurblad. Doe dit  recht en waterpas met de zijkant van de glazen deur.

3.4 Plaats de trekker (deurkruk)

3.5 Plaats de deur op twee wiggen van +/- 5 mm in het kozijn.  Ten tweede hoef je de schamieren recht onder elkaar te schroeven op het kozijn. Aanvankelijk alleen met 2 schroeven per scharnier en controleer of de  deur perfect recht en waterpas staat. Zodra dit is gecontroleerd, zet de  overige schroeven permanent vast .

3.6 Kit de speling van 1 mm tussen de v1oer, deurkast en  deurlijsten om opstijgend vocht te voorkomen.  

 

Je hebt nu met succes uw glazen deur geïnstalleerd.

In het geval je gekozen hebt voor een houten deurkozijn dan is het noodzakelijk om deze binnen de week na de installatie af te  werken. Alvorens te starten mei de afwerking Is het belangrijk om het frame en  de architraven schoon en vetvrij te maken.

Gebruik geen lak op waterbasis. Afwerking met vernis is  niet aan te raden, omdat dit eventueel lijmdoorslag kan accentueren. Voor  deze soorten afwerking geldt dus ook geen garantie. Het wordt aanbevolen om  deze houten deuren af te werken met een olie.

In het geval je hebt gekozen voor een voorgetakt  deurkozijn, is het noodzakelijk om ze te behandelen met een dekkende verf.  Alvorens te starten met de afwerking is het belangrijk om het frame en de  architraven schoon en vetvrij te maken. Breng minstens 3 lagen aan. Tussen  elke behandeling die je aanbrengt, laat je de verf voldoende drogen. Schuur  (k0<rel 240) zachtjes alvorens de volgende laag aan te brengen.

Belangrijke opmerkingen:

Controleer vooraleer te installeren of uw woning droog  genoeg is. Niet zozeer voor de Smart glazen deuren zelf, maar dit is wel zeer belangrijk indien je werkt met een houten deurkast en architraven. Deuren  mogen enkel geplaatst worden in een bouw met max. 10% muurvocht.

Deze glasdeuren kunnen niet ingekort worden, ze zijn van  hard veiligheidsglas gemaakt.

Je kan jouw schamierboringen verstevigen door de overschot  van jouw deurkast te gebruiken. Zaag 2 blokjes van 3 cm op 8 cm uit de resten van de deurkast. lijm die aan de achterkant van jouw deurkast, gelijk met de  voorkant en ter hoogte van de scharnieruitsparing.

Wanneer je de scharnieren aanbrengt in de voorziene  uitsparingen, schroeft u doorheen de deurkast en de verstevigingsblokjes.  

Deze glasdeuren zijn enkel geschikt voor gebruik  binnenshuis. Deze glasdeuren en de frames dienen vlak, droog en horizontaal  gestockeerd te worden voor de installatie.

Behandel jouw glasdeuren met zorg na het verwijderen van  de verpakking zodat deze op geen enkele manier kunnen beschadigd worden

De acceptatie criteria van de VGI van toepassing (www.  vgi­fiv.be) voor glasdeuren.

Veuillez lire ces instructions profondément avant de  commencer l'installation:  

  

Eléments de porte: Vérifiez  bien si vous disposez d'une porte en verre, d'un ébrasement. de chambranles,  de 2 chamières et d'une poignée. Il est d'ail1eurs important de savoir que  ces portes sont réversibles. Cela signifie qu'elles peuvent être utilisées  pour une ouverture droite ainsi que pour une ouverture gauche. Les chamières.  la serrure, l'ébrasement ainsi que la porte sont spécialement développés à  eet effet.   

Attentlon: les portes  en verre prêtes à installer peuvenl également être instaltées directement  dans une bale de porte. Si vous préférez ce genre d'installation, vous n'avez  évidemment pas besoln de cadres de partes et d'architraves. L'ouverture de  porie doit cependant être ajustée à la taille des portes en verre disponibles  comme Ie verre de sécurité ne peut pas être coupé. Dans ce cas vous devez vous assurer du fait que !'ouverture de porte soit de 10 mm plus grand en  largeur et en hauteur que les tailles disponibles et que les murs soient  parfaitement nivelés.

Outillage: Pour t'inslaltation vous avez  également besoin de colle de montage, d'un pistolet à colle, de la mousse de  montage PU (250 ml la porte), du ruban adhésif, d'un mètre, d'un niveau à  bulle, de cales en bois, d'une scie, d'un cutter, d'une perceuse et d'un  crayon.

Préparatifs: Vérifiez si !'ouverture dans Ie  mur est de +/-7 cm plus large et de 4 à 6 cm plus haut que la feuille de  porte. Cela dépend de la largeur des l'architraves choisis. En effet, les  chambranles couvrent l'espace entre Ie mur et l'ébrasement

Ensuite,il est important de vérifier si la largeur de l'ébrasement est assez large pourvos murs. Prenez les mesures de vos murs en haut. au milieu et en bas. Lalargeur de votre ébrasement doit être plus large ou égale à ta valeur mesuréela plus large. Cette valeur la plus large est ä la fois la largeur à laquellevous devez ajuster votre ébrasement. (La largeur de l'ébrasement)

Choisissez la position et Ie sens de rotation de votre  porie en verre. Tournant vers l'extérieur ou vers l'intérieur? A gauche ou à  droite? Lorsque vous avez choisi une porte Smart en verre mat ou une porie  Smart en verre aux dessins, il est important de décider quel coté sera Ie coté  mat ou celui aux dessins. Les deux cótés sont légèrement différents au  toucher (d'un cóté mat, de l'autre cóté en verre de sécurité non travaitlé).  Tout est possibte avec cette porie Smart réversible.  

 

Le placement de la porte en 4 étapes

 

Étape 1: Préparation de l'ébrasement et de la feuiile de  porte:

1.1 Coupez l'ébrasement (gauche, droite et coté supérieur)  de largeur. (voir ci-dessus. largeur de l'ébrasement) 

1.2 Coupez la pièce supérieure de l'ébrasement sur  mesure. La bonne longueur = largeur de la porye + 1 O mm + 2 x l'épaisseur de  l'ébrasement. Par exemple, votre feuille de porie est de 830 mm de large et  l'épaisseur de votre ébrasement est de 18 mm, il faut découper I' ébrasement  supérieure à 876 mm.

 

Étape 2: Fixation de l’ébrasement et de la porte dans  l’ouverture murale du rail

2.1  Fixez la partie supérieure de rébrasement à l'aide  des  4 vis de forage transversalement  sur les jambes verticales de l'ébrasement

2.2  Fortifiez Ie cadre de porte à lattes - vous pouvez  utiliser Ie bois restant après  Ie parage en largeur du cadre de la porie - pour Ie renforcer et pour  faciliter son emplacement dans la baie de porte.

2.3 Fixez l'ébrasement dans t'ouverture murale à l'aide  d'unecale, au moins 1 mm au-dessus du sol. Le jeu de 1 mm est nécessaire pour éviterd'éventuels dégàts causés par l'eau. Veillez également ä ce que les 2 jambesverticales de l'ébrasement soient nivelées. Ceci est important dans Ie cas OUvotre sol n'est pas nivelé.

2.4 Calez l'ébrasement  temporairement dans !'ouverture  dans Ie mur à l'aide des cales, et cela entre la  tête et la partie supérieure de !'ouverture murale.

2.5 Nivelez Ie cöté chamiêre de  l'ébrasement avec te mur.  aussi bien verticalement qu'horizontalement et fixez  cette position temporairement avec des cales au niveau des charnières.

2.6 Fixez l'ébrasement de  manière permanente: on peut  proçéder de 2 façons:

Optlon 1: Fixez l'ébrasement de  façon permanente avec de la mousse PU: Appliquez une quantité timitée de  mousse entre Ie mur et l'ébrasement

Optlon 2: Fixez Ie cadre avec  des vis d'écartement. (Conseillé pour les partes lourdes): Forez des trous  dans la rainure du listel au niveau des charnières, au niveau de la serrure  et à 20 cm du bas. Sien sûr, vous devez d'abord indiquer la position des  chamières. Pour ce faire, suivez les étapes du point 3.5 sans toutefois  rée11ement fixer la parte en verre sur Ie cadre. Serrez les vis d'écartement  avec un tampon pour fixer t'ébrasement. Appliquez une quantité limitée de  mousse de montage entre Ie mur et Ie chambranle.

2.7 Le temps de séchage (mousse)  est de + I - 60 min En1evez l'excédent de mousse avec un cutter. Attention:  ne remplissez les joints ouverts que partiellement. La mousse se dilate après  l'application.

Etape 3: Finition êbrasement:

3.1 Ajustez les chambranles ä la  k>ngueur et la largeur de  votre ébrasement. Tout selon votre choix de  chambranles, il pourrait être nécessaire de scier les chambranles en onglet.

3.2 Appliquez de ta colle sur Ie bord extérieur du cadre.  Placezles architraves. Les chambranles sont temporairement fixés à l'aide depapier-cache adhésif, jusqu'ä fixation finale (+ / -25 min.). Positionnez leschambranles ä 1 mm du sol pour éviter les dommages causés par l'humidité.

3.3 lnstallez la charnière sur  la porie en verre,  horizontalement et de niveau avec Ie flanc de Ja  porie en verre. Placez ensuite la penne de la serrure dans Ie sens de  rotation voulu et vérifiez si la serrure fonctionne correctement avant de la  monter dans Ie panneau de porte.  

3.4 lnstallez la poignée.

3.5 Placez la porte sur deux  cales de + / - 5 mm dans  Ie cadre de la porie. Ensuite vous n'avez qu'à  visser les 2 charnières sur Ie cadre de la porte, bien droites l'une en  dessous de l'aulre. Ne fixez les charnières qu'avec seulement 2 vis et  vérifiez si la porie est parfaitement droite et nivelée. Ensuite, fixez la  porie de façon permanente dans le cadre de porie.

3.6 Appliquez de la colle de  montage entre Ie jeu de 1 mm  entre Ie sol et les chässis et les architraves pour  éviter les dommages causés par l'humidité

Vous avez maintenant installé  avec succès votre porie en verre: dans Ie cas OU vous avez  installé cette porie en verre à puce avec un cadre, vous devez maintenant  vernir Ie cadre.

Dans Ie cas OU vous avez choisi  un cadre de porte en bois, Ie finissage doit se faire rapidement - endéans  une semaine après l'instaltation. Avant Ie finîssage du cadre, il est  nécessaîre de poneer, nettoyer et dégraisser Ie cadre. Il est interdit  d'enduire les cadres de vernis à base d'eau. Finition à l'aide de vernis  naturel peut aussi accentuer tes marques de la colle et il est donc  recommandé de ne pas faire cela. Dans ce cas, aucune garantie n'est accordée.  Une finition à l'huile est recommandée pour ces portes en bois. Dans Ie cas ou vous avez choisi pour un cadre de porte apprêté, il faut les traileravec une peinture couvrante. Avant Ie traitement de votre cadre, il estnécessaire de Ie poneer, nettoyer et dégraisser. Ensuite vous traitez Ie cadreentièrement et cela 3x. Entre chaque traitement, vous laissez sécher lapeinture et vous légèrement poncez Ie cadre avant d'apphquer la couchesuivante. (Grain 204)

Remarques importantes  

Avant l'installation, vous devez  vérifier si votre maison est suffisamment sèche. Pas tellement pour les  partes en verre Smart - elles - mais surtout pour les cadres. Les portes ne  devraiênt être instaltées qu'avec une humidilé murale maximale de 10%.

Ces partes en verre ne peuvent  pas être raccourcies.  

Vous pouvez renforcer la  fixation des charnières en ulilisant les restants de votre ébrasemenl. Coupez 3 pièces de 3 cm par 8 cm de vos déchets d'ébrasement et conez-les à  t'arrière de votre ébrasement au niveau des chamières. En fixant vos  chamières, vous vissez à travers le cadre et les pièces de fortiflcation.

Ces partes en verre ne  conviennent que pour un usage interne. S!ockez ces portes en verre, et en  particulier les cadres, horizontatement dans un endroit sec avant  l'installation.

Traitez vos portes en verre avec  précaution après avoir enlevé !'emballage pour éviter que les partes soient  endommagées.

Pour les partes en verre, les  critères d'acceptation VGl (www.vgi-fiv.be) sant d'applicatîon.Les conditions  de vente sont applicables à toutes les commandes.