VIDEOPDF DOWNLOAD

Lees volgende instructies aandachtig alvorens van start te gaan:

- Deze deuren vallen onder de eengemaakte specificaties voor deuren, STS 53.1.

- Controleer vooraleer te installeren of uw woning droog genoeg is. Deuren mogen enkel geplaatst worden in een bouw met max. 10% muurvocht.

- Deze deuren zijn enkel geschikt voor gebruik binnenshuis.

- Stockeer deze deuren droog en liggend voor de installatie.

- Behandel uw deuren met zorg na het verwijderen van de verpakking zodat deze op geen enkele manier kunnen beschadigd worden.

- Controleer voordat u met de assemblage begint altijd of het pakket compleet is en of de frezingen overeenkomen met de onderdelen. Zodra u met de assemblage van het pakket bent begonnen, wordt het product als gecontroleerd en goedgekeurd beschouwd en ligt de verantwoordelijkheid voor fouten en gebreken niet bij SOLID.

- SOLID staat enkel garant voor de werking van het geheel indien de door ons specifiek voorziene deuren voor dit systeem hiermee worden verwerkt.

- De volledige verkoopsvoorwaarden zijn verkrijgbaar op aanvraag en kunnen ook bekeken worden op www.solidintl.com. Belgisch recht van toepassing en rechtbanken van Kortrijk bevoegd. English version is available on demand and is at perusal at the registered office and on https://www.solidintl.com.

Avant de commencer, veuillez lire  ces instructions profondément avant de commencer l’installation :

-        Ces portes sont spécifiées selon les spécifications unifiées pour les portes, STS53.1.

-        Avant l'installation, vous devez vérifier si votre maison est suffisamment sèche. Les portes doivent être installées uniquement avec une humidité murale max. de 10%.

-        Ces portes ne conviennent que pour un usage interne.

-        Stockez ces portes à un endroit sec et horizontalement avant l'installation.

-        Traitez vos portes avec précaution après avoir enlevé l'embal1age pour éviter que les portes soient endommagées.

-        Avant de commencer à assembler, vérifiez toujours que le paquet est complet et queles fraisages correspondent aux pièces. Une fois que vous avez commencé àassembler le paquet, le produit est considéré comme vérifié et approuvé et la responsabilité des erreurs et des défauts n'incombe pas à SOLID.

-        SOLID ne garantit le fonctionnement de l'ensemble du système que si les portes spécifiquement fournies par nous pour ce système sont traitées avec celui-ci.

-        Les conditions de vente sont applicables à tous les commandes. Les conditions de vente sont disponibles sur demande et peuvent être consultées à l'adresse www.solidintl.com le droit belge est exclusivement applicable et les tribunaux de Courtrai sont exclusivement compétents.