VIDEOPDF DOWNLOAD

Lees deze instructies volledig alvorens van start te  gaan:  

  

Dit plaats-klaar deurconcept met pivot glasdeur, pivot  systeem & deurtrekker is uniek.  De  glasdeur is voorzien van de uitsparingen voor de Vetro pivot systemen alsook  voor de verschillende Vetro trekkers.   Het systeem heeft een draagkracht van 80 kg. en kan deurgehelen dragen  met een max. hoogte van 2.3 meter en 1.0 meter breed.     

Deurelementen: Controleer of je beschikt  over een glasdeur (Vetro pivot glasdeur – standaard of op maat), een Vetro  pivot systeem (taatsdeurscharnier Vetro, boven steun t.b.v. glazendeur  inclusief kozijndeel, vloerplaat inclusief afdekkap, bevestigingskit pluggen  en schroeven) en een deurtrekker.  De  deur kan in beide richtingen geopend worden tot 150 graden en heeft een  vasthoudstand op 90 graden (kan u instellen). Dankzij de actieve sluitdemping  (die u kan regelen) komt de deur bij het sluiten steeds perfect tot het nulpunt  waardoor de deur volledig in lijn met de wand staat. 

Gereedschappen: Om de plaatsing te  kunnen voltooien moet je beschikken over de volgende gereedschappen: een  waterpas, een potlood, een rolmeter, een boormachine & een boor van 10  mm.

Voorbereidingen: Vooraleer je  jouw deur besteld moet je bepalen welke deur afmetingen je nodig hebt.  Jouw deuropening moet min. 7 mm breder en  min. 15 mm hoger is dan het deurblad.   Indien jouw deuropening reeds gemaakt is kan je ook een deurdoorgang aankopen en aan de hand van de deurdoorgang de deuropening aanpassen naar de  vereiste dimensies en kan je bijgevolg ook een standaard deur kopen.

 

Plaatsing van systeem in 6 eenvoudige stappen:  

  

Stap 1: Bevestiging van de vloerplaat.

1.1 Bepaal de locatie van de vloerplaat en bepaal waar  je de gaten dient te boren voor de bevestiging van de vloerplaat op de  grond.   Het is belangrijk dat het grondvlak is.

1.2 Vervolgens boor je met een boor van 10 mm op de  vier gemarkeerde plaatsen een gat ter bevestiging van de vloerplaat. Opgepast bij vloerverwarming. Controleer hoe diep jouw vloerverwarming ligt om te  voorkomen dat je de vloerverwarming doorboort.

1.3 Plaats de pluggen en schroef de vloerplaat op zijn  plaats.

 

Stap 2: Plaats de pivot schoen op de glasdeur.  

2.1 Plaats de steun pvc stuk in de pivot schoen ter  bescherming van de glasdeur.

2.2 Schuif de pivotschoen langzaam over de pivot  glasdeur.  Het glas glijdt over de  pvc-bescherming.  Zo voorkom je dat de  glas deur breekt  

2.3 Alvorens de schoen vast te schroeven, voeg je aan  beiden kant van de glasplaat de glasbescherming toe.  Doe dit alvorens de schoen vast te  schroeven.  

 

Zonder de bescherming zal het glas door de druk  breken.  Het is dus zeer belangrijk om  dit toe te voegen.

 

2.4 Schroef de pivot schoen vast.  Je plaatst de afdekplaatjes op de pivot en vloerplaat nog niet.

    Stap 3: Plaats de boven steun.  

3.1 Markeer de pin van de boven steun, loodrecht boven  middel punt van vloerplaat.

3.2 Bevestig de boven steun met schroeven vast in het  boven dorpel.

  

Stap 4: Plaats de bovenste glasklem.

4.1 Je plaatst de bovenste klem door deze aan te brengen  door de glasplaat heen.

4.2 Vervolgens zet je de klem vast met de voorziene  schroeven.  Je bent nu klaar om de  glasdeur te plaatsen.

  

Stap 5: Plaats de glasdeur in vloerplaat

5.1 Plaats de pivot schoen in de vloerplaat.  Je kan de deur 2 mm naar voor of naar achter  positioneren via de aan voorkant en zijkant.

5.2 Bevestig de boven klem vast door het inzet stuk  rond de pin vast te zetten.  Ook hier  is de boven klem aanpasbaar van links naar rechts.

  

Stap 6: Plaats de afdekpaatjes

6.1 op pivot

6.2 op vloerplaat  

6..3 op bovenste klem.  

 

Belangrijke opmerkingen: Controleer vooraleer te installeren of jouw woning droog  genoeg is.  Deuren mogen enkel  geplaatst worden in een bouw met max. 10% muurvocht.  Deze deuren zijn enkel geschikt voor  gebruik binnenshuis.  Stockeer deze  deuren droog en wacht 5 dagen na aankomst voor installatie.  

Transport trillingen kunnen spanning in de glasdeur  creëren waardoor jouw deur spontaan kan breken.   Bij glas gelden de aanvaardingscriteria van glasdeuren volgens VGI  (www-vgi-fiv.be). De volledige verkoopsvoorwaarden van Solid gelden en  zijn verkrijgbaar op aanvraag en kunnen ook bekeken worden op  https://www.solidintl.com/verkoopsvoorwaarden

Veuillez lire ces instructions profondément avant de  commencer l'installation:  

Ce concept de porte prêt à l'emploi avec porte vitrée  pivotante, système de pivot et tirant-porte est unique. La porte vitrée est  pourvue d'évidements pour les systèmes de pivot Vetro ainsi que pour les  différents tirants Vetro. Le système a une capacité de charge de 80 kg. et  peut supporter des portes d'une hauteur maximale de 2,3 mètres et de 1,0  mètre de large. 

Éléments de porte : Vérifiez  si vous disposez d'une porte vitrée (porte vitrée pivotante Vetro – standard  ou sur mesure), d'un système pivot Vetro (charnière de porte pivotante Vetro,  support supérieur pour porte vitrée avec cadre, plaque de sol avec couvercle,  kit de fixation chevilles et vis) et un tirant de porte.  La porte peut être ouverte dans les deux  sens jusqu'à 150 degrés et a une position de maintien à 90 degrés (peut être  réglée). Grâce à l'amortissement de fermeture actif (que vous pouvez  contrôler), la porte est toujours parfaitement à zéro lors de la fermeture,  de sorte que la porte est complètement alignée avec le mur.   

Outils : Pour terminer l'installation,  vous aurez besoin des outils suivants : un niveau à bulle, un crayon, un  ruban à mesurer, une perceuse et une perceuse de 10 mm.

Les préparatifs : Avant de commander votre porte, vous devezdéterminer les dimensions de porte dont vous avez besoin. Votre ouverture deporte doit être au moins 7 mm plus large et au moins 15 mm plus haute que levantail de la porte. Si votre ouverture a déjà été réalisée, vous pouvezégalement acheter un ébrasement et ajuster l’ouverture aux dimensionssouhaitées pourque vous pouvez acheter une porte standard.

Le placement de la système en 6 étapes

 

Étape 1 : Fixation de la plaque  de sol au sol.

1.1, Déterminer l'emplacement de  la plaque de sol et déterminer où percer les trous pour fixer la plaque de  sol au sol. Il est important que le sol est plat. 

1.2, Ensuite, à l'aide d'une  perceuse de 10 mm, percez un trou pour fixer la plaque de sol aux quatre  endroits marqués. Attention pour le chauffage au sol. Vérifiez la profondeur  de votre chauffage au sol  pour vous empêcher  de pénétrer dans le chauffage.

1.3, insérez les chevilles et  vissez la plaque de sol en place.

 

Étape 2 : Placez le pivot sur la  porte vitrée.

2.1, placez la pièce de support  en pvc dans le pivot pour protéger la porte vitrée.

2.2, Faites glisser lentement le  pivot sur la porte vitrée pivotante. Le verre glisse sur la protection PVC.  Cela empêchera la porte vitrée de se briser.

2.3, Avant de visser la  chaussure, ajoutez le protecteur de verre des deux côtés de la plaque de  verre. Faites-le avant de visser la chaussure. Sans la protection, la  pression brisera le verre. Il est donc très important d'ajouter ceci.  

2.4, Visser le patin de pivot.  Vous ne placez pas encore les plaques de recouvrement sur le pivot et la  plaque de sol.

Étape 3 : Placez le support  supérieur.

3.1, marquez la goupille du  support supérieur perpendiculairement au centre de la plaque de sol.

3.2, Fixez le support supérieur  avec des vis dans le seuil supérieur.

 

Étape 4: Installez la pince à  verre supérieure.

4.1, vous placez la pince  supérieure en la faisant passer à travers la plaque de verre.

4.2, puis fixez la pince avec  les vis fournies. Vous êtes maintenant prêt à installer la porte vitrée.

 

Étape 5 : placez la porte vitrée  dans la plaque de sol et la pince supérieure.

5.1, placez le sabot de pivot  dans la plaque de sol. Vous pouvez positionner la porte de 2 mm vers l'avant  ou vers l'arrière par l'avant et le côté.

5.2,Fixez la pince supérieure en  serrant l'insert autour de la goupille. Ici aussi, la pince supérieure est  réglable de gauche à droite.

 

Étape 6 : Placer les plaques de  recouvrement

6.1, sur pivot,

6.2, sur plaque de sol

6..3, sur la pince supérieure.

 

Commentaires importants: Avant  l'installation, vérifiez que votre maison est suffisamment sèche. Les portes  ne peuvent être installées que dans une construction avec un maximum de 10 %  d'humidité dans le mur. Ces portes ne conviennent qu'à une utilisation en  intérieur. Stockez ces portes au sec et attendez 5 jours après leur arrivée  pour l'installation.

Les vibrations du transport  peuvent créer une tension dans la porte vitrée, provoquant la rupture  spontanée de votre porte. Pour le verre, les critères d'acceptation des  portes en verre selon VGI (www-vgi-fiv.be) s'appliquent. Les conditions de vente  complètes de Solid s'appliquent et sont disponibles sur demande et peuvent  également être consultées   https://www.solidintl.com/verkoopsvoorwaarden.